"Løypeprofiler" for fjordsvømmerne

"Sognefjord Swim Festival 2006" er historie. I år var arrangørene heldige med været og temperaturen i overflatevannet som lå omkring 18-19 oC. I fjor var temperaturen bare ca 14 oC. I år var også bølgene små sammenlignet med i fjor da en av svømmerne sa det var som å svømme i en vaskemaskin.

Årlige temperaturvariasjoner

Slike store variasjoner i overflatevannstemperaturen fra ett år til neste er lite forutsigbare. Også bølgeforholdene er lite forutsigbare. Det som er mer forutsigbart er at den høyeste temperaturen i overflaten av fjorden normalt vil være i august (se figur). Dette var en av grunnene til at tidspunktet for svømmefestivalen ble lagt til august.

Graf over årstidsvariasjon

Det som gjør at temperaturnivået er så uforutsigbar er de mange varierende faktorene som spiller inn. En faktor er graden av fint vær. Mye sol vil naturlig nok varme opp overflatevannet. En annen faktor er mengder med smeltevann fra snø og breer. I fjor var smeltingen sen og gav en kald fjord. Vind vil også spille inn. Mye pålandsvind vil frakte varmt overflatevann inn i fjordene, mens mye fralandsvind vil transportere det varme vannet utover fjorden og det varme overflatevannet vil delvis bli erstattet med kjøligere vann fra dypere deler av fjorden.

Tidevannstrømmen og andre strømmer

En annen faktor som er forutsigbar, og som arrangørene har tatt hensyn til, er tidspunktet for tidevannet. Det er tiltrekningen fra månen og solen som styrer tidevannet og det går ca 6 timer fra flo til fjære. Tidevannsstrømmen går innover ved fløende sjø og utover ved fjærende sjø. Tidevannsstrømmen er sterkest midt mellom flo og fjære, og svakest i timen før og etter flo og fjære. I en så bred fjord som Sognefjorden vil tidevannstrømmen generelt være sterkest innover på sydsiden av fjorden på grunn av jordrotasjonens påvirkning på strømmer. Tilsvarende vil den fjærende strømmen utover være sterkest på nordsiden.

I år var starten for "Sognefjord challenge" (kryssing av Sognefjorden fra Borlaug til Nokkanes i Leikanger, ca 3,7 km) kl. 1300, ca 1 time før flo. De raskeste svømmerne brukte litt under en time og ankom derfor Nokkanes ved flo sjø. Til tross for at det på det tidspunktet ikke var noen nevneverdig tidevannstrøm kunne tilskuerne se at mange svømmere drev sakte utover fjorden. De som drev lengst svømte derfor i en bue som ble noe lengre enn den rettlinjete distansen på 3,7 km. Denne strømmen skyldes hovedsakelig en generell ferskvannspåvirket strøm utover fjorden og den dannes som følge av alt ferskvannet som renner ut i fjorden med elvene. Innsnevringen av fjorden ved Nokkaneset vil forsterke strømmen rundt neset.

En av utfordringene for ledsagerne i kajakkene er derfor å legge opp til en kurs som tar hensyn til avdriften pga strømmene. Dette ble forsøkt kompensert for ved å sikte mot et punkt flere hundre meter innenfor målet.

Saltholdighet og temperatur i svømmeløypa

Vanlig sjøvann har ca 33-34 promille saltinnhold, dvs 33-34 g salt pr kg sjøvann. Lavere saltholdigheter skyldes innblanding av ferskvann. Figuren viser at temperaturen på ca 20-30 cm dyp over Sognefjorden lå forholdsvis jevnt på litt over 18 oC. Saltholdigheten (og dermed oppdriften) var betydelig høyere på Borlaugsiden (ca 15 promille) enn på Leikangersiden (Nokkaneset, ca 8 promille). Dette er en normal situasjon for en fjord.

Saltholdighet og temperatur i ca 20 cm dyp fra Borlaug til Nokkanes 12. august 2006 (kl. 1240 - 1325

Tilsvarende målinger gjort 3 dager tidligere (9. august, på samme tidspunkt i forhold til tidevannet) viste omtrent samme temperatur mens saltholdigheten var klart forskjellig. Denne dagen var saltholdigheten ca 10-11 promille på Borlaugsiden, mens den ca ¾ km fra land på Leikangersiden økte markert til ca 12-13 promille. En slik markert grense kalles en front. Slike fronter kan ofte sees som lange striper laget av ting som flyter i overflaten som for eksempel skum, blader, tang og annet. Årsaken til slike store svingninger i løpet av et par dager skyldes sannsynligvis ulike vindforhold.

Målinger av temperatur og saltholdighet ned til 10 m ved Nokkaneset viser en typisk lagdeling av vannmassene i en fjord (se figuren). Figuren viser et vannlag ned til ca 4 m med ca 18 oC. Siden dette vannet har den laveste saltholdigheten (ca 8 promille) så er det lettest og flyter derfor oppå de tyngre lagene dypere. Neste lag går fra ca 4 m til ca 7 m og viser gradvis minkende temperatur og økende saltinnhold. I det nederste laget fra 7 m og nedover er saltholdigheten ca 30 promille og temperaturen ca 13-14 oC.

Saltholdighet og temperatur (0 - 10 m) ved Nokkaneset 12. aug. 2006, kl 13:15

Løypeprofilen i Esefjorden

"Sognefjorden Mini Challenge" gikk tvers over Esefjorden fra Tjugum til Holmen i Balestrand, en distanse på ca 400 m. Denne dagen var det flo ca kl. 1430. De første svømmerne ("kråkeboller") som startet kl. 12, fikk derfor føling med den innovergående tidevannsstrømmen, mens de som startet kl. 1355 ("hvaler") merket mindre til tidevannsstrømmen. Figuren viser at temperaturen over hele fjorden omkring flo var like under 19 oC i ca 20 cm dyp, mens saltholdigheten var nær 10 promille.

Saltholdighet og temperatur i ca 20 cm dyp fra Tjugum til Holmen 13. august 2006, kl. 1435

Dybdeprofilen (0-10 m) ved Holmen viste omtrent samme forhold som ved Nokkaneset ved at det var et overflatelag ned til ca 4 m med ca 18-19 oC og ca 10 promille. Fra ca 4 m og ned til ca 7-8 m var det et lag med synkende temperatur og økende saltholdighet. Under 8 m var saltholdigheten ca 30-31 promille, mens temperaturen var ca 13-14 oC.

Jeg svømte selv "Mini challenge" før jeg tok målingene. Mens jeg svømte, prøvde jeg å kjenne etter om det var noen temperaturforskjeller i svømmeløypa. Det kjente jeg ikke, og det var derfor kjekt å få bekreftet med målingene at det ikke var noen kalde elvestrømmer på Holmensiden denne gangen. For øvrig kan jeg godt anbefale svømmeturen. På grunn av det gode sikkerhetsopplegget kjenner en seg trygg i vannet og det var herlig å se Balestrand og fjellene omkring fra vannflaten.

Saltholdighet og temperatur ved Holmen (0-10 m) 13.8.06 (kl. 1445)

Takk til Jan Erik Bøyum for hjelp med datainnsamling i Sognefjorden og takk til Leif Dale for hjelp i Esefjorden. Også takk til Vidar Trettenes for data fra Menes.

Torbjør